Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z 2002 roku, Nr 42, poz. 369 ze zm.)

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

1. sporządza akty notarialne,
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2. sporządza poświadczenia,
3. doręcza oświadczenia,
4. spisuje protokoły,
5. sporządza protesty weksli i czeków,
6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.